9. Xin-Bo Zhang, Dan-Zi Sun, Wen-Ya Yin, Yu-Jun Chai, Min-Shou Zhao, Effect of Mn Content on The Structure and Electrochemical Characteristics of La0.7Mg0.3Ni2.975-Xco0.525Mnx (x=0-0.4) Hydrogen Storage Alloys, Electrochimica Acta, 2005, 50, 2911. (PDF)