91. Zhong-Li Wang, Xian-Feng Hao, Zheng Jiang, Xue-Ping Sun, Dan Xu, Jun Wang, Hai-Xia Zhong, Fan-Lu Meng and Xin-Bo Zhang*, C and N Hybrid Coordination Derived Co-C-N Complex as a Highly Efficient Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 15070. (PDF)