93. Jun Wang, Hai-Xia Zhong, Zhong-Li Wang, Fan-Lu Meng and Xin-Bo Zhang*, Integrated Three-Dimensional Carbon Paper/Carbon Tubes/Cobalt Sulfide Sheets as an Efficient Electrode for Overall Water Splitting, ACS Nano, 2016, 10, 2342. (PDF)