95. Qing-Chao Liu, Ji-Jing Xu, Zhi-Wen Chang, Dan Xu, Yan-Bin Yin, Xiao-Yang Yang, Tong Liu, Yin-Shan Jiang, Jun-Min Yan, Xin-Bo Zhang*, Growth of Ru-Modified Co3O4 Nanosheets on Carbon Textiles toward Flexible and Efficient Cathodes for Flexible Li–O2 Batteries, Part. Part. Syst. Charact., 2016, 33, 500. (Invited) (PDF)