97. Shuang Yuan, Sai Wang, Lin Li, Yun-Hai Zhu, Xin-Bo Zhang*, Jun-Min Yan*, Integrating 3D Flower-Like Hierarchical Cu2NiSnS4 with Reduced Graphene Oxide as Advanced Anode Materials for Na-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 9178. (PDF)