98. Tong Liu, Qing-Chao Liu, Ji-Jing Xu, Xin-Bo Zhang*, Cable-Type Water-Survivable Flexible Li-O2 Battery, Small, 2016, 12, 3101.  (PDF)