99. Yan-Bin Yin, Ji-Jing Xu, Qing-Chao Liu, Xin-Bo Zhang*, Macroporous Interconnected Hollow Carbon Nanofibers Inspired by Golden-Toad Eggs toward a Binder-Free, High-Rate, and Flexible Electrode, Adv. Mater., 2016, 28, 7494. (PDF)