161. Xiao-Yang Yang, Xi-Lan Feng, Xin Jin, Ming-Zhe Shao, Bao-Lin Yan, Jun-Min Yan*, Yu Zhang*, and Xin-Bo Zhang*, An Illumination-Assisted Flexible Self-Powered Energy System Based on a Li–O2 Battery, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 16411.(PDF)